Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Algemeen

Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Contact

Bij eventuele klachten van bewoners/mantelzorgers die betrekking hebben op de zorgverlening en andere daar aan verwante onderwerpen, is het advies dit eerst met de betreffende zorgmedewerker/-coach te bespreken. Worden de klachten niet naar tevredenheid opgelost dan kan men zich via volgend e-mailadres wenden tot de cliëntenraad: clientenraad@leyhoeve.nl. Wij proberen dan samen met de klager, de zorgcoach en eventueel de directie het probleem op te lossen. Mocht dit alles niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan men gebruik maken van de klachtenprocedure.