Leerstoel Universiteit Tilburg

Om de kwaliteit van het zorgconcept van Woonlandschap de Leyhoeve aan te tonen en te borgen is een promotieonderzoek gecreëerd.

Promotieonderzoek Leyhoeve vanuit Tranzo

De initiatiefnemers van De Leyhoeve hebben aan Tranzo (Tilburg University) gevraagd om het zorgconcept dat zij in hun zorgsuites vormgeven, bestaande uit technologische toepassingen in combinatie met een specifieke manier van zorgverlening als dat nodig is, wetenschappelijk te onderzoeken. We stellen hier een promotieonderzoek voor waarin zowel op kwalitatieve als kwantitatieve wijze inzichtelijk wordt gemaakt wat de ervaringen zijn van ouderen met dementie, hun partners en eventueel andere mantelzorgers, hoe deze zich verhouden tot ervaringen van mensen in meer reguliere woonzorgvoorzieningen. Ook in de toekomst is het belangrijk om inzicht te hebben in de ervaringen van ouderen met zorgverlening. Om ervoor te zorgen dat op eenvoudige wijze vastgesteld kan worden wat de ervaringen van ouderen met zorgverlening zijn, wordt ook gestreefd naar het identificeren of ontwikkelen van een vragenlijst die op inhoudelijke wijze zicht geeft op de ervaringen met zorgverlening. Door ook de kosten erin te betrekken, komen we tot een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) waarin de materiële en immateriële voor- en nadelen van de technologische en de sociale innovatie zodanig worden gekwantificeerd dat er een effect meetbaar wordt van de baten min de kosten (Romijn and Renes 2013).

We combineren in het promotieonderzoek de volgende vier doelstellingen:

  1. Vast stellen of ouderen met dementie bij het zorgconcept van De Leyhoeve langer zelfredzaam blijven en hun naasten langer en meer mantelzorg blijven verlenen, in vergelijking met ouderen die wonen op een reguliere psychogeriatrische afdling.
  2. Vast stellen of ouderen met dementie en hun naasten zich beter voelen (kwaliteit van leven en welbevinden) bij dit zorgconcept dan ouderen die wonen op een reguliere psychogeriatrische afdeling.
  3. Een geschikte vragenlijst identificeren of ontwikkelen om de ervaringen van ouderen met de zorgverlening op eenvoudige wijze te kunnen meten.
  4. Vast stellen hoe de kosten van het wonen, de zorg en de hulpmiddelen in de zorgsuites van De Leyhoeve zich verhouden tot de kosten op een reguliere psychogeriatrische afdeling.

Wetenschappelijk onderzoek naar het zorgconcept van de zorgsuites van De Leyhoeve voor mensen met dementie is vanwege verschillende redenen relevant. Het is verstandig om eerst te bestuderen of dit zorgconcept aantoonbaar beter is voor ouderen en hun naasten (in de zin van welbevinden, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en mantelzorgverlening) en een betere of vergelijkbare situatie oplevert tegen lagere kosten. Pas als dit is vastgesteld is het zinvol om dit concept op grotere schaal in Nederland en mogelijk daarbuiten te implementeren. Dit is vernieuwend in de ouderenzorg waar regelmatig nieuwe woonzorgvormen ontstaan en op redelijk grote schaal worden geïmplementeerd, zonder dat duidelijk is of het gaat om innovaties die betere of gelijke zorg tegen lagere kosten opleveren. Gedacht kan worden aan kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, maar ook aan consultatiebureaus voor ouderen.

Een structurele wetenschappelijke beschrijving van het zorgconcept van de zorgsuites van De Leyhoeve, waarin de drie genoemde elementen (fysieke inrichting, wijze van zorgverlening en kosten)worden bestudeerd, levert bovendien inzicht op in de werkzame elementen en maakt latere implementatie eenvoudiger. Vergelijking met zorgconcepten van reguliere zorgorganisaties zal duidelijk maken in hoeverre en op welke wijze dit afwijkt van reguliere zorg. Deze systematische vergelijking zal leerpunten pleveren voor zowel De Leyhoeve als reguliere zorgverlening.

Prof. Dr. Katrien Luijkx