Mantelzorgbeleid: van Leyhoeve naar Wijhoeve

Van Leyhoeve naar Wijhoeve

De grootste wens van de initiatiefnemers van de Leyhoeve was om een Woonlandschap te creëren waarbij bewoners, familieleden, vrienden en kennissen staan te trappelen om binnen te komen. Dat het niet als een verplichting voelt om je vader/moeder of opa en oma te bezoeken, maar als een feestje. Want alleen in zo’n omgeving is het mogelijk om je ‘’leven te leven en samen aangenaam oud te worden”. Vandaar ook van Leyhoeve naar Wijhoeve, want een fijne omgeving bouw je samen.

Niet de afzonderlijke kracht, maar juist de onderlinge samenwerking tussen mantelzorgers, bewoners, vrijwilligers en medewerkers draagt bij aan het Leefplezier van de bewoner. Vanuit deze samenwerking kan gekeken worden naar wat betekenisvol is in het leven van de bewoner en waarin de Leyhoeve zich nog verder kan ontwikkelen.

De kennis en betrokkenheid van het netwerk van de bewoner zijn onmisbaar om liefdevolle zorg te verlenen. Hierbij gaat het om kennis over de levensloop, benaderingsadviezen, wat iemand gelukkig maakt, normen en waardes, belangrijke gebeurtenissen en rituelen van de bewoner. Wanneer deze gebruiken en wensen bekend zijn is het makkelijker om aan te sluiten bij de beleving van de bewoner.

Naast een schat aan kennis die mantelzorger(s) ons bieden wil de Leyhoeve graag dat mantelzorger(s) zich welkom voelen om vooral te blijven participeren in het leven van de bewoner. Op de huiskamers en met alle uitstapjes zijn de mantelzorger(s) altijd welkom en kunnen tegen een vergoeding een lekkere maaltijd mee eten.

De Leyhoeve gaat er vanuit dat gevoelens van veiligheid, geborgenheid en geluk voornamelijk ontstaan in de nabijheid van familie, vrienden en voor de bewoner belangrijke andere personen. Dat dit contact door de gezondheidssituatie en eventuele rolverandering om aanpassing vraagt of gepaard gaat met verschillende emoties komt geregeld voor. Om het contact zo aangenaam mogelijk te laten verlopen zoekt de Leyhoeve samen met de mantelzorger(s) naar manieren om dit te faciliteren en hen hierin te ondersteunen. Wanneer mantelzorger(s) bijvoorbeeld aangeven het moeilijk te vinden om aansluiting te vinden doordat de bewoner ander gedrag laat zien ten gevolge van een vorm van dementie, geven de medewerkers tips aan de hand van de theorie van Anneke van der Plaats om hier mee om te gaan.

Buddy’s

Binnen de Leyhoeve krijgen bewoners een buddy zodra er een zorgvraag is. Een buddy is een medewerker die naast de bewoner staat en aansluit bij zijn of haar leven. Elke bewoner heeft twee buddy’s: een medewerker met een zorgachtergrond voor de coördinatie van zorgzaken en daarnaast is er een huiskamervader en/of -moeder welke voornamelijk het leefplezier coördineert. Een huiskamervader/-moeder is net als de zorgprofessional een gepassioneerde medewerker die werkt vanuit het hart en steeds denkt in mogelijkheden. De huiskamervader en -moeder heeft ruime levenservaring en kan met zijn/haar kennis en ervaring inspelen op de wensen van de bewoners en diens naasten.

Community building

Vanuit de community building maakt de Leyhoeve graag gebruik van het enthousiasme van bewoners vanuit de regulieren appartementen of mensen van buitenaf die zich als vrijwilliger bij de Leyhoeve willen inzetten. Hierbij nemen de medewerkers hen op in het team en staat de Leyhoeve open voor alle initiatieven die men aandraagt. Daarnaast waardeert de Leyhoeve gegeven feedback en ervaart de vrijwilliger als een essentieel onderdeel om te voorzien in het leefplezier van de bewoners.

De Leyhoeve investeert in een fijne omgangssfeer en een goed contact met de bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers door gezamenlijk te bouwen aan de Leyhoeve cultuur. Daarnaast organiseert zij trainingen op het gebied van omgangsprincipes en vaardigheden bij mensen met een vorm van dementie. Voor een ideale aansluiting bij het werkveld zijn alle processen en systemen binnen de Leyhoeve georganiseerd vanuit de bewoners. Daarin is de Leyhoeve constant opzoek naar de beleving van de bewoner, mantelzorger(s) en vrijwilliger en zij gebruikt deze uitkomsten als besturingsmechanisme en referentie voor de te volgen acties. Hierbij valt te denken aan huiskamergesprekken, Leefplan gesprekken, cliëntenraadvergaderingen, het kwaliteitsmeetsysteem One2Ten, de nieuwsbrieven en de communicatiemogelijkheid middels CarenZorgt. Hierbij ligt het accent op transparantie en het samen lerend vermogen.

Samen bouwen aan Kwaliteit

Binnen de Leyhoeve is gekozen voor een anoniem digitaal kwaliteitmeetsysteem, One-2-Ten. Dit systeem geeft de Leyhoeve een actueel overzicht van de ervaren kwaliteit van de faciliteiten, (zorg)ondersteuning en de gelegenheid om dit in alle transparantie te delen met geïnteresseerden. Naast het meetsysteem heeft de Leyhoeve een aantal andere activiteiten zoals het huiskamergesprek en een actieve cliëntenraad waardoor de Leyhoeve elke dag weer opnieuw mag en kan leren!

Hierbij streeft De Leyhoeve naar het cijfer 9 en zij vraagt de invuller op welke manier deze bereikt kan worden. Wanneer er een onvoldoende gescoord wordt gaat er direct een melding uit naar de (zorg) coaches, locatiemanager en de Raad van Bestuur zodat deze in actie kunnen komen om dit te verbeteren. Op deze wijze kan de Leyhoeve inspelen op de wensen en ideeën van de bewoners en mantelzorgers. Deze scores worden Real-time gepubliceerd op de website van de Leyhoeve. Daardoor is De Leyhoeve maximaal transparant in haar kwaliteitsbeleving.

https://quik.gopro.com/v/SCT4wacxlG/

Het huiskamer gesprek

Als aanvulling op het digitale anonieme kwaliteitsmeetsysteem voert de Leyhoeve huiskamer gespreken met familieleden, vrijwilligers, bewoners en medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten worden bewoners en mantelzorgers geïnformeerd over uiteenlopende zaken en wordt hen gevraagd om actief mee te denken met de organisatie. Wat zijn de successen en wat zijn de verbeterpunten? Dit vindt plaats in een veilige sfeer waarbinnen medewerkers hun leermomenten graag willen delen met alle aanwezigen. Op deze manier ontstaat een prettige samenwerking tussen familieleden, medewerkers en het management waarin met en van elkaar leren centraal staat.

 

De Wall of Happiness

Binnen de Leyhoeve vragen wij alle mantelzorgers om hun mooie gedenkwaardige momenten te vereeuwigen op de Wall of Happiness. Langs de Wall of Happiness lopen met alle waardevolle herinneringen van bewoners, mantelzorger(s), medewerkers en Leyhoeve-gasten maakt gelukkig. Het geeft energie, het inspireert, maakt blij en geeft troost. Het laat zien waar met elkaar aan gewerkt wordt te weten: ‘’aangenaam wonen in verbinding met elkaar’’.

 

Communicatie middels het digitaal dossier

De Leyhoeve werkt met een digitaal dossier waarin onder andere de Leefplannen van de bewoners. zijn opgenomen. Medewerkers kunnen met een druk op de knop communiceren met bewoners en mantelzorger(s) middels CarenZorgt en de mantelzorger/bewoner kan via CarenZorgt real-time het Leefplan inzien.. Dit geeft de bewoner en de mantelzorger de gelegenheid om ten alle tijden op de hoogte te zijn.